Problem:IOL/2006/i2/en

From IOL Wiki
< Problem:IOL‎ | 2006‎ | i2

IOL 2006 Problem #2 Catalan

The plural of Catalan nouns is usually formed by adding the ending -s. But if the noun ends in one of the letters s, x or ç, more complex rules apply.

Here are the singular and the plural forms of some Catalan nouns (in simplified spelling) and their English translations. Some forms are missing.

Singular Plural Translation
el apèndix els apèndixs appendix
el bastaix carrier
el troleibús trolleybus
el cactus els cactus cactus
la càries les càries caries
les clos meadow
el contumaç els contumaços rebel
la faç les façs face
el flux els fluxos stream
el gimnàs els gimnasos gym
la hèlix les hèlixs screw
el índex els índexs index
el iris rainbow
el llaç loop
el ònix onyx
el pàncrees els pàncrees pancreas
el pedaç els pedaços patch
la pelvis pelvis
el permís els permisos permission
el pis flat, lodgings
el els sequaços (male) follower
la les sequaçs (female) follower
el sufix els sufixos suffix
els tastaolletes frivolous person
el teix els teixos yew
la trencadís les trencadís piece of crockery
el vas els vasos vase
la xeix (the letter) x

(a) Fill the gaps. Explain your solution.

(b) The marks ` and ´ indicate the stress in certain Catalan words. Find out when they are used.

(c) Which syllable is stressed in those words where there is no ` or ´ mark?

⚠ Catalan is one of the Romance languages. It is spoken by approx. 8 mln people, mostly living in Spain, but also in France and Andorra.

—Boris Iomdin