Problem:IOL/2017/i1/en

From IOL Wiki
< Problem:IOL‎ | 2017‎ | i1

IOL 2017 Problem #1 Birom

Here are some arithmetic equalities in Birom:

1. tùŋūn2 + tàt + nààs = bākūrū bībā ná vɛ̀rwīīt
2. tàtnààs = bākūrū bītīīmìn ná vɛ̀ ʃāātàt
3. tàāmà2 + ʃāātàt + gwīnìŋ = bākūrū bīnāās ná vɛ̀ ʃāāgwīnìŋ
4. ʃāātàtgwīnìŋ = ʃāātàt
5. rwīīt2 + + tùŋūn = bākūrū bītūŋūn ná vɛ̀ ʃāāgwīnìŋ
6. tùŋūn = bākūrū bībā ná vɛ̀ rwīīt
7. ʃāātàt2 + nààs + tàt = bākūrū bītāāmà ná vɛ̀ nààs
8. nààstàt = bākūrū bītūŋūn ná vɛ̀ nààs
9. kūrū ná vɛ̀ nààs + kūrū ná vɛ̀ ʃāātàt = kūrū ná vɛ̀ tìīmìn + + kūrū ná vɛ̀ tùŋūn
All numbers in this problem are greater than 0 and less than 125.

(a) Write the equalities (1–9) in numerals.

(b) Write the numbers bākūrū bītāt, ʃāāgwīnìŋ, kūrū and the equalities (A) and (B) in numerals.

A. bākūrū ʃāābītāt - tàt - kūrū ná gwɛ̄gwīnìŋ = bākūrū bītāāmà ná vɛ̀ rwīīt
B. bākūrū bīnāās ná gwɛ̄gwīnìŋ - kūrū ná vɛ̀ bà - kūrū ná vɛ̀ tàt = kūrū ná vɛ̀ rwīīt

(c) Write out in Birom: 6, 22, 97, 120.

⚠ Birom belongs to the Plateau group of the Benue-Congo branch of the Atlantic-Congo family. It is spoken by approx. 1 000 000 people in Nigeria. ɛ is a vowel. ŋ and ʃ are consonants. The doubling of a vowel denotes length. The marks ˊ, ˉ and ˋ indicate high, middle, and low tone, respectively. ak = a × a × ... × a (k times); a1 = a

—Milena Veneva