Problem:IOL/2018/i2/en

From IOL Wiki
< Problem:IOL‎ | 2018‎ | i2

IOL 2018 Problem #2 Hakhun

Here are some sentences in Hakhun and their English translations:

1. ŋa ka kɤ neDo I go?
2. nɤ ʒip tuʔ neDid yousg sleep?
3. ŋabə ati lapkʰi tɤʔ neDid I see him?
4. nirum kəmə nuʔrum cʰam ki neDo we know youpl?
5. nɤbə ŋa lapkʰi rɤ neDo yousg see me?
6. tarum kəmə nɤ lan tʰu neDid they beat yousg?
7. nuʔrum kəmə ati lapkʰi kan neDo youpl see him?
8. nɤbə ati cʰam tuʔ neDid yousg know him?
9. tarum kəmə nirum lapkʰi ri ne Do they see us?
10. ati kəmə ŋa lapkʰi tʰɤ neDid he see me?

(a) Translate into English:

11. nɤ ʒip ku ne
12. ati kəmə nirum lapkʰi tʰi ne
13. tarum kəmə nuʔrum cʰam ran ne
14. nirum kəmə tarum lan ki ne
15. nirum kəmə nɤ cʰam tiʔ ne
16. nirum ka tiʔ ne

(b) Translate into Hakhun:

17. Did I beat yousg?
18. Did they see me?
19. Does he know yousg?
20. Do youpl sleep?

⚠ Hakhun belongs to the Sal branch of the Sino-Tibetan family. It is spoken by approx. 10 000 people in the extreme East of India and the neighbouring districts of Myanmar. ə and ɤ are vowels. , , ŋ, , ʒ and ʔ are consonants.

—Peter Arkadiev